Advokaadibüroo Premium saavutas kohtutäiturite tasumäärade tunnistamise põhiseadusega vastuolus olevaks


Kohtutäiturite tasu põhiseadusega vastuolus

Advokaadibüroo Premium saavutas kohtutäiturite tasumäärade tunnistamise põhiseadusega vastuolus olevaks. Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium tunnistas 01.02.2018 kohtuotsusega kohtutäituri seaduse § 35 lõike 2 punkti 15 põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks (Riigikohtu otsus on kättesaadav siin https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=5-17-11/10). Küsimuse viidatud õigusnormi põhiseaduspärasusest tõstatas oma kliendi huvides vandeadvokaat Kaarel Kais, kui esitas kliendi nimel Tartu Maakohtule hagi kohtutäitur Janek Pooli vastu sundtäitmise lubamatuks tunnistamise nõudes.

Maksunõuet vähendati mitmekordselt

Advokaadibüroo Premium kliendi vastu oli algatatud täitemenetlus enam kui 500 000 euro suuruses maksunõudes. Kohtutäitur nõudis büroo kliendilt ebamõistlikult kõrget täituritasu (algselt enam kui 20 000 eurot) olukorras, kus tema poolt täitemenetluses tehtud toimingud olid pelgalt formaalsed ja tema töö tulemusena ei laekunud sissenõudjale raha. Advokaadibüroo Premium nõustas klienti esmalt läbirääkimistel Maksu- ja Tolliametiga, mille tulemusena maksunõuet vähendati mitmekordselt. Seejärel vaidlustasime kliendi huvides ka täituritasu suuruse ja saavutasime selle mitmekümnekordse vähendamise ning kohtutäituri tasumäärade põhiseadusega vastuolevaks tunnistamise.