Videod


Kohtumenetlus
Vaidluste ennetamine

Vaidluste lahendamine


Advokaadibüroo Premium advokaadid tunnevad hästi protsessiõigust ja omavad suurt kogemust klientide esindamisel õiguslike vaidluste lahendamisel erinevates institutsioonides ja kohtus.

Loe veel

Karistusõigus


Advokaadibüroo Premium advokaadid on kaitsnud kliente kõige keerukamates kriminaalasjades.

Loe veel

Äriõigus ja ühinguõigus


Aitame kliente juriidiliste isikute asutamisel, eduka majandustegevuse aluseks oleva õiguslikult läbimõeldud juhtimise korraldamisel, äriühingute ühinemisel ja jagunemisel ning ettevõtte tegevuse lõpetamise erinevate viiside valiku ja teostamise juures.

Loe veel

Riigihanked


Abistame kliente riigihangetega seoses nii hankija kui ka pakkuja poolel.

Loe veel

E-kaubandus


Nõustame kliente kõikides e-kaubandusega seotud küsimustes.

Loe veel

Haldusmenetlus


Nõustame oma kliente haldusõigusega seotud küsimustes.

Loe veel

Lepingute koostamine ja läbirääkimine


Meie advokaatidel on ulatuslikud kogemused klientide nõustamisel seoses lepinguliste suhetega.

Loe veel

Meditsiiniõigus


Meie advokaadid on hästi kursis meditsiini- ja sotsiaalvaldkonda reguleerivate õigusaktidega.

Loe veel

Väärteomenetlus


Kaitseme kliente kõikides väärteoasjades, sealhulgas liiklus-, maksu-, ja konkurentsialastes väärteoasjades, samuti keskkonnaõiguse ja andmekaitsega seotud väärteoasjades.

Loe veel

Mereõigus


Advokaadibüroo Premium advokaadid on nõustanud ja esindanud kliente mereõigusega seotud vaidlustes, sealhulgas laevade arestimisel ja merinõuetest tulenevate vaidluste lahendamisel.

Loe veel

Transpordiõigus ning rahvusvaheline kaubandus


Nõustame ja esindame kliente transpordi ning rahvusvahelise kaubandusega seotud küsimustes, muu hulgas vedaja vastutuse küsimustes, rahvusvaheliste kaupade autoveolepingute (CMR-lepingute) sõlmimisel ja täitmisel.

Loe veel

Tarbijakaitse


Advokaadibüroo Premium advokaadid nõustavad ettevõtjaid tarbijatele kaupade ja teenuste pakkumisel kohalduvate reeglite osas ning esindavad ettevõtjaid tarbijatega seotud vaidlustes nii kohtuväliselt kui ka kohtus.

Loe veel

Andmekaitse ja meediaõigus


Nõustame ja esindame kliente kõigis andmekaitse ja meediaga seotud asjades, kaitstes klientide õigusi, kui nende kohta on avaldatud nende õigusi rikkuvat teavet.

Loe veel

Intellektuaalne omand


Advokaadibüroo Premium advokaadid on edukalt nõustanud ja esindanud kliente kaubamärke ning muud intellektuaalset omandit puudutavates küsimustes ja vaidlustes, sealhulgas autoriõiguste valdkonnas.

Loe veel

Maksuõigus


Meie advokaadid nõustavad kliente kõikides maksuõiguslikes küsimustes, omades pikaajalist kogemust maksuvaidluste lahendamisel nii kohtuväliselt kui kohtutes.

Loe veel

Perekonna- ja pärimisõigus


Advokaadibüroo Premium advokaadid omavad suurt kogemust perekonnaõigusealasel nõustamisel ning perekonnaõigusega seotud vaidluste lahendamisel.

Loe veel

Pankrot ja saneerimine


Meie advokaadid on esindanud oma kliente pankrotimenetlustes ja saneerimismenetlustes nii võlausaldaja kui võlgniku poolel.

Loe veel

Täitemenetlus


Advokaadibüroo Premium advokaadid omavad kogemust nii sissenõudja kui võlgniku esindamisel kohtulahendite või muude täitedokumentide täitmisega seotud küsimustes.

Loe veel

Tööõigus


Meie advokaadid omavad pikaajalist kogemust töötajate ja tööandjate nõustamisel tööõigusalastes küsimustes.

Loe veel